Facebook Twitter RSS Delicious

მთავარი სახელმძღვანელოები მაგისტრანტებისათვის

საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის მოსამზადებელი სახელმძღვანელო  2021 (აიმც)

საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის მოსამზადებელი სახელმძღვანელო 2021 (აიმც)

შოშიაშვილი თამთა

ფასი: 19.00 ლარი
აკადემიური წერა

აკადემიური წერა

გოჩიტაშვილი ქეთევან; შაბაშვილი გიული; შარაშენიძე ნინო

ფასი: 16.00 ლარი
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

ფასი: 12.00 ლარი
ზოგადი უნარების ლოგიკის თვითმასწავლებელი (ვერბალური ნაწილი)

ზოგადი უნარების ლოგიკის თვითმასწავლებელი (ვერბალური ნაწილი)

ზარნაძე დავით

ფასი: 15.00 ლარი
© 2011 - 2021 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია