Facebook Twitter RSS Delicious

მთავარი სახელმძღვანელოები სტუდენტებისთვის / მაგისტრანტებისათვის

საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის მოსამზადებელი სახელმძღვანელო  2022 (აიმც)

საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის მოსამზადებელი სახელმძღვანელო 2022 (აიმც)

შოშიაშვილი თამთა

ფასი: 20.00 ლარი
33 კარი (აკადემიური წერის პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის)

33 კარი (აკადემიური წერის პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის)

ეგეტაშვილი ნესტან

ფასი: 11.50 ლარი
აკადემიური წერა

აკადემიური წერა

გოჩიტაშვილი ქეთევან; შაბაშვილი გიული; შარაშენიძე ნინო

ფასი: 16.00 ლარი
© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია